Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

Novosti
 

29. jun 2011.
Okrugli sto u okviru projekta „NATO za budućnost“ u Leskovcu

U okviru projekta „NATO za budućnost“ udruženje Pirgos je 23. juna održalo okrugli sto u prostorijama Kulturnog Centra u Leskovcu, na temu „Srbija i Partnerstvo za mir“. Govornici na okruglom stolu su bili Vladica Tošić, istoričar iz Pirota, i Jelena Petrović, doktorant na Kraljevskom Koledžu u Londonu, odsek za ratne studije.

Gospodin Tošić je u uvodnom izlaganju napomenuo uzroke nastanka NATO Alijanse kroz pretnje i blokovsku podeljenost koja je nastajala 50-tih godina prošlog veka sa posebnim osvrtom na odnos komunizma i imperijalizma kao dve glavne društvene struje. O novijoj istoriji NATO Alijanse kao i nastanku programa „Partnerstvo za mir“ gosti i učesnici okruglog stola su mogli čuti više od gospođice Petrović, koja je u svom izlaganju navela detalje funkcionisanja ovog programa kroz odnose država članica i način donošenja odluka. Učesnicima okruglog stola je naročito bila interesantna tematika odnosa NATO i „Partnerstva za mir“ u okviru angažovanja i pozadine učešća Srbije.

Nakon izlaganja govornika, a u okviru diskusije, bilo je reči o značaju javnog mnenja u učešću država članica u pomenutim vojno-političko-ekonomskim instancama. Učesnici su takođe raspravljali o problemima Srbije na vojno-političkom planu, kao i mogućnostima ali i eventualnim nedostacima angažovanja Srbije u programu „Partnerstvo za mir“.

Nakon okruglog stola gosti govornici su na TV Klisuri, a u okviru emisije posvećene temi „Srbija u Partnerstvu za Mir“, predstavili svoje stavove i stručna mišljenja širem auditorijumu leskovačkog regiona.

15. jun 2011.
Udruženje Pirgos je realizovalo prvi krug konkursa za promociju volonterizma u pirotskom okrugu U okviru projekta „Volonterizam 2011“

U okviru projekta „Volonterizam 2011“ Udruženje Pirgos je realizovalo prvi krug konkursa za promociju volonterizma u pirotskom okrugu u okviru kojeg su namenjena sredstva u vrednosti od 400.000,00 RSD za volonterske omladinske akcije. Na konkurs se javilo 12 organizacija i neformalnih grupa mladih iz pirotskog okruga, od kojih je 11 važećih vrednovano i ocenjeno.

Zadatak Komisije bio je da sprovede postupak selekcije i odabira omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ kojim se utiče na povećanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih u svojim lokalnim sredinama, omogućava mladima da iskažu svoj doprinos društvenoj zajednici, humanost i solidarnost u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade, a na osnovu kriterijuma definisanih Konkursom.

Komisija u sastavu: Antonio Antić - Udruženje Pirgos; Bratislav Zlatkov - Kancelarija za mlade – Pirot; Darko Kostov - Kancelarija za mlade – Dimitrovgrad; Dragan Jocić - Kancelarija za mlade – Bela Palanka i Vladimir Veljković - Televizija Pirot sastala se 14-tog juna, 2011.

Komisija je ocenila pristigle prijave i jednu od prijava ocenila kao nepotpunu dok su ostale ocenjene i napravljena je sledeća sumarana lista za prvi krug konkursa:

1. Odred izviđača „REMIZIJANA“, Bela Palanka – Volontiraj za budućnost

2. Udruženje građana „Vizija“, Pirot - „Biram da volontiram“

3. UDRUŽENJE GRAĐANA TERNIPE, Pirot - MLADI ROMI U AKCIJI

4. Parlament Gimnazije, Pirot - Mali teatar

5. PES Pirot – Pirot, PES - Virtuelni život

6. Grupa „SIM“, Pirot - LETO U AKCIJI

7. Omladinski kreativni centar „Bela Palanka“, Bela Palanka - „BUDI I TI DEO TIMA“

8. Projektni tim SŠ „Niketa Remezijanski“, Bela Palanka - Učionica na Otvorenom

9. Omladina sela Poljska Ržana, Pirot - Sređivanje kluba omladine i kupališta

10. MLADI LUŽNIČANI, Babušnica - „Rok Fest Babušnica 2011“

20. maj 2011.
„NATO za budućnost”

Udruženje Pirgos je počelo sa realizacijom projekta „NATO za budućnost“ u okviru kojeg će stimulisati i podržati učešće građana na lokalnom i regionalnom nivou kroz saradnju sa lokalnom zajednicom, organizacijama i institucijama na temu određenu projektom.

Projekat će biti realizovan u tri opštine Pirot, Vranje i Leskovac kroz angažovanje građana, organizacija i institucija na projektnim aktivnostima. Projekat će doprineti ostvarivanju konsenzusa prvo na lokalu a zatim i uticati na nacionalni konsenzus, kroz javno mišljenje koje će biti njegov izraz. Kako je u okviru svrhe projekta neophodno doprineti ostvarivanju dva preduslova: vođenje uspešne politike sigurnosti i rešavanje postojećih problema odbrane, projekat će se baviti problemima nedovoljnog razumevanja i poznavanja, kod dela građanstva, pitanja koja se dovode u vezu sa položajem Srbije u Evro-Atlantskim Integracijama.

Kako bi Udruženje ostvarilo zacrtane ciljeve u okviru projekta biće realizovane regionalne konferencije u ciljanim gradovima koje će biti u formi okruglih stolova kako bi građani koji učestvuju mogli da što potpunije izraze svoje mišljenje. Osim njih dijalog će se nastaviti i kroz TV debate na kojima će građanima biti predstavljen koncept „Partnerstva za Mir“, na kojem se već radi na nacionalnom nivou kroz prilagođavanje Vojske Republike Srbije i Ministarstva Odbrane u procesima približavanja ovom svetskom vojno-političkom programu.

20. maj 2011.
Poziv za konkurs „Volonterizam 2011“

U godini volontera Udruženje Pirgos podržava nastojanja mladih da izraze svoje potrebe i učestvuju u rešavanju problema koje smatraju prioritetnim i čijem rešavanju mogu doprineti svojim učešćem.

Projekat „Volonterizam 2011“ pre svega ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u društvu i da doprinesu boljitku. Sam projekat je podeljen u tri faze koje obuhvataju: raspisivanje konkursa za 4 volonterske akcije i realizaciju volonterskih akcija, obuka izabranih formalnih i neformalnih grupa mladih koji će realizovati volonterske akcije i promocija rezultata samih akcija. Konkurs za volonterske akcije je objavljen na sajtu www.pirgos.rs kao i na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.zamislizivot.org raspisan je do 9-tog juna 2011.

Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve mlade da se u što većem broju odazovu konkursu i uz pomoć sredstava koja će dobiti u visini do 100,000 dinara realizuju volonterske akcije po njihovoj zamisli. Direktni korisnici projekta su pre svega mladi građani Pirotskog okruga starosti od 18 do 30 godina. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane da mladim ljudima stvore mogućnosti za osmišljavanje i realizaciju volonterskih aktivnosti .

16. maj 2011.
Poziv organizacijama civilnog društva za saradnju na projektu „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju javnih finansija“

Udruženje PIRGOS od 20. aprila realizuje projekat „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju jvanih finansija“, u okviru programa „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ koji je finansijski podržan od strane UNDP.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u tri opštine Pirotskog okruga – Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci za monitoring javnih finansija kroz praćenje javnih nabavki u javnim privrednim društvima čiji su osnivači opštine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva iz ove tri opštine, koje žele da se uključe u projektne aktivnosti mogu da se jave Pirgos-u na telefone 010/310901 i 010/2100022 ili na e-mail: office@pirgos.rs, do 1. juna, o.g.

28. mart 2011.
Održan seminar „Od ideje do projekta“

Seminar je bio interaktivnog tipa sa kombinovanim metodama rada u grupama, prezentacija i predavanja. Učesnici su pokazali visok nivo aktivnosti i kroz praktičan rad uspeli da svoje ideje pretoče u nacrte predloga projekata koje će u okviru svojih organizacija dalje razvijati.

Ovo je prvi u nizu od 3 trening seminara namenjenih predstavnicima novoformiranih i nerazvijenih udruženja iz Pirotskog i Zaječarskog okruga. Pirgos i Timočki klub kroz ovaj projekat žele da podignu nivo kapaciteta pomenutih udruženja i na taj način doprinesu jačanju ljudskih prava, kao i povećanju društvenog aktivizma marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa.

15. mart 2011.
Projekat „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“

Širi okvir projekta je zasnovan na dokumentu „Komunikacija Evropske komisije“ od 25. januara 2006. godine, i strategiji Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava koja navodi da saradnja sa udruženjima građana koja rade na polju ljudskih prava predstavlja osnovu za sve demokratske procese i podršku civilnom društvu da postane efektivna snaga za političke reforme i zaštitu ljudskih prava.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta nerazvjenih i novoformiranih udruženja i marginalizovanih grupa u Pirotskom i Zaječarskom okrugu, kao i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavni cilj će biti ostvaren kroz 3 specifična cilja, a to su: podizanje kapaciteta članova nerazvjenih i novoformiranih udruženja i marginalizovanih grupa kroz konsultacije i treninge, povećanje građanskog učešća i političke predstavljenosti i omogućavanje vidljivosti nerazvjenih i novoformiranih udruženja, kao i marginalizovanih grupa koje deluju na polju ljudskih prava.

Aktivnosti projekta usmerene su ka nerazvijenim udruženjima građana i neformalnim grupama koje rade na lokalnom nivou i predstavljaju širok raspon ranjivih/marginalizovanih društvenih grupa kao što su manjine, žene, ruralna populacija, interno raseljena lica i izbeglice, osobe sa hendikepom i starija populacija na teritoriji Pirota, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Babušnice, Zaječara, Knjaževca Boljevca i Sokobanje.

Ciljne grupe koje će imati direktan pozitivan efekat od projekta su formalni i neformalni predstavnici (savezi, asocijacije i neformalne grupe) marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa/delova društva sa teritorije Pirotskog i Zaječarskog okruga. Projekat će obuhvatiti lidere i aktivne članove što će doprineti jačanju asocijacija i grupa koje oni predstavljaju kroz aktivno učešće na projektu. Najugroženije grupe na ovim terotorijama su: manjine, žene, ruralna populacija, interno raseljena lica i izbeglice, osobe sa hendikepom, kao i starije osobe. Predstavnici lokalnih vlasti, institucija, poslovnog sektora i građanskog društva koji će biti aktivno uključeni u projekat, pored pomenutih marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa predstavljaju direktne ciljne grupe.

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su:

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama.

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara:

o 1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice

o 2. Seminar: Strateško planiranje

o 3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu

Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti

Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta.

Predstavnici mesnih zajednica su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u proces praćenja primene Etičkog kodeksa i izrazili uverenje da se kroz formiranje stalnog radnog tela može poboljšati i status mesnih zajednica. Pirgos i partnerske organizacije će posvetiti više pažnje mesnim zajednicama, koje se mogu pokazati kao dobri partneri i dragocena podrška u praćenju primene Etičkog kodeksa.

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su:

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama.

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara:

o 1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice

o 2. Seminar: Strateško planiranje

o 3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu

Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti

Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta.

Predstavnici mesnih zajednica su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u proces praćenja primene Etičkog kodeksa i izrazili uverenje da se kroz formiranje stalnog radnog tela može poboljšati i status mesnih zajednica. Pirgos i partnerske organizacije će posvetiti više pažnje mesnim zajednicama, koje se mogu pokazati kao dobri partneri i dragocena podrška u praćenju primene Etičkog kodeksa.

20. avgust 2010.
KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“

PIRGOS u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Pirotskog okruga, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ za Pirotski okrug. Sve informacije u vezi konkursa se mogu naći na sledećoj adresi:

http://www.zamislizivot.org/vesti/aktuelno/415-konkursvolonterskeomladinskeakcije.html

10. avgust 2010.
Seminar za medije u okviru projekta „„Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“

U okviru projekta „Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“ održan je seminar za novinare iz 6 opština Srbije u hotelu „StarA“, na Staroj planini pored Pirota u periodu od 30. jula do 1. avgusta. Cilj seminara je bio unapređenje saradnje medija i organizacija građanskog društva na polju praćenja primene Etičkog kodeksa predstavnika lokalnih vlasti. [opširnije...]

26. jul 2010.
Realizacija projekta „Razvijajmo Babušnicu planski“

Gradjanska čitaonica PIRGOS je u saradnji sa opštinom Babušnica realizovala projekat „Razvijajmo Babušnicu planski“. Projekat je trajao šest meseci a tokom njegove realizacije izradjena je Strategija lokalnog ekonomskog razvoja. [opširnije...]

6. jul 2010.
Primena Etičkog kodeksa u praksi-Novi Pazar

U Novom Pazaru su održana dva radna sastanka sa jačanja svesti o značaju primene i praćenja Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalne vlasti. Prvi sastanak, održan u Multimedijalnom centru, je okupio predstavnike lokalne vlasti, medije, zainteresovane građane i predstavnike Radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz Novog Pazara. Skup su ispred gradske uprave Novog Pazara pozdravili: Borka Jovanović – predsednica skupštine grada, Zora Mijaljević – zamenica sekretara i Tarik Imamović – podpredsednik skupštine. Ispred partnerskih organizacija su govorili Semiha Kačar – Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Dragan Mladenović – Građanska čitaonica Pirgos. Ispred radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa govorila je Bisera Šećeragić – članica radnog tela. [opširnije...]

25. april 2010.
Mediji i NVO prate primenu Etičkog kodeksa - partnerstvo za uspeh -

Značaj praćenja Etičkog kodeksa je prikazana kroz aktivno uključivanje lokalnih i regionalnih medija iz 6 gradova Srbije. Konferencije za medije, koje su održane u svakoj opštini uključenoj u projekat, okupile su preko 20 predstavnika lokalnih i regionalnih medija. Važnost Etičkog kodeksa za medije i NVO je takođe naglašena na trodnevnom trening seminaru održanom pored Knjaževca od 22. do 24. aprila 2010. godine. Trening je održan uz aktivno učešće predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i McCann Erickson PR. Građanska čitaonica Pirgos je uverena da je partnerstvo medija i NVO od vitalnog značaja za dalju primenu Etičkog kodeksa. Aktivnosti su realizovane u okviru „Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI)“, koju podržavaju Institut za održive zajednice (ISC) i USAID. Više o ovom programu možete saznati na www.iscserbia.org [opširnije...]

09. avgust 2009.
ODRŽAN SEMINAR "VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU"

Građanska čitaonica Pirgos je u saradnji sa Organizacijom za Evropsku Bezbednost i Saradnju – (OEBS/OSCE) – Misija u Srbiji u prostorijama novoizgrađenog Hotela „Sin-Kom“ u Pirotu od 31. jula do 2. avgusta održala seminar na temu „VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU“. Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika različitih organizacija, institucija i političkih partija iz sve 4 opštine Pirotskog upravnog okruga. Prema svim kriterijumima seminar je vrlo uspešno realizovan i samim tim postigao svoj cilj. [opširnije...]

28. jul 2009.
POSETA PREDSTAVNIKA SVETSKE BANKE PIRGOSU I KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Povodom realizacije projekta „Građanski forum“, podržanog od Svetske banke održana je konferenciju za medije 27.07.2009. godine u prostorijama Građanske čitaonice PIRGOS sa početkom u 12.00 časova. Svi lokalni mediji, dopisništvo RTS – Nacionalnog medijskog servisa Srbije i dopisnici dnevnih listova (Blic, Politika i Večernje novosti) su prisustvovali konferenciji.

Ubrzo posle konferencije Građansku čitaonicu Pirgos su posetili Direktor Svetske banke – kancelarije u Srbiji, g-din Simon Gray i koordinator programa za građansko društvo g-đa Mirjana Popović. [opširnije...]

27. maj 2009.
POKRENUTA LOKALNA INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

Lokalna samouprava je podržala još jednu inicijativu građana opštine da se na organizovan, planski i sistematski način pristupi rešavanju problema ruralnog razvoja.

U tu svrhu je 27. maja održan inicijalni sastanak predstavnika lokalne samouprave, opštinske uprave, biznis sektora, udruženja građana, predsednika saveta mesnih zajednica i poljoprivredne stručne službe na kojem je promovisan princip održivog ruralnog razvoja i postignut dogovor o formiranju radne grupe koja će se baviti ovim pitanjem. [opširnije...]