Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

Novosti
 

24. april 2012.
Prvi ekonomski I investicioni Forum po projektu Jugoistočna evropska mreža na Balkanu – TGR Bugarska - Srbija

Na Forumu je učešće uzelo preko 50 predstavnika lokalne i nacionalne administracije, malih i srednjih preduzeća kao i nevladinih organizacija iz pograničnog regiona sa obe strane granice, preduzetnici, predstavnici vlasti ilokalni i inostrani investitori. Svoje proizvode su prestavile i bugarske i srpske firme, među kojima su iz Pirota : “Limes” hemijski preparati na biljnoj bazi, Zadruga ,,Damsko srce,, proizvodnja tradicionalnih pirotskih ćilima, iz Montane:; „Gros” ООD – šproizvodnja testenina, Iz Vidina „Bononia” АD – proizvodnja porcelana. Leskovačku privredu su predstavile firme ,,KIS,, - proizvodnja konditora, ,,Strela,, DOO – prerada šimskih plodova i proizvodnja ajvara, ,,Bonyco,, DOO – proizvodnja posiđa i instrumenata od inoxa sa tradicijom od 1919.god. Iz Pernika su učestvovali ,,Asparuhov i Ko,, OOD – proizvodnja veznih materijala i instrumenata, ,,TIR Pernik,, OOD – trgovina bojama i lakovima, ,,Vamid 2000,, OOD – trgovima mlečnim proizvodima i ,,Top Biskit,, OOD – proizvodnja originalnih grčkih slatkiša.

Učesnici Foruma bili su upoznati sa investicionim kapaciettima i potencijalima pograničnog regiona, a u okviru Okruglog stola su bile objašnjene mogućnosti ekonomskog razvoja oba regiona, opšti problemi i preduslovi, sa kojima se susreće mali i srednji biznis, kao i mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

Drugo izdanje Foruma biće realizovano u Ćustendilu na proleće 2012.god u organizaciji Oblasne administracije Ćustendil koja je i jedan od partnera na projektu.

Ekonomski Forum je jedan od instrumenata za saradnju, koja će dati smernice za izradu plana rada Transgraničnog centra za privlačenje investicija koji će biti formiran u Oblasnoj administraciji Ćustendil.. Osnovna uloga centra je da pomaže ekonomski razvoj celog pograničnog regiona i stimuliše investicioni interes, stvarajući potrebne osnovne usluge i davajući aktuelne informacije o zakonodavstvu, formama sardanje i stvaranju partnerstava između potencijalnih investitora. Ekonomski Forum će imati dva izdanja: prolećno – u Ćustendilu i jesenje u Leskovcu i predstaviće mogućnosti za predstavljanje biznisa u pograničnom regionu, omogućiće razmenu iskustava i ideja, kao i diskusiju i planiranje zajedničkih projekata.

Detaljne informacije o Forumima i radu Centra biće publikovani na website-u oblasti www.kn.government.bg i na projektnom biznis portalu www.seenetwork.eu

9 april 2012

Seminar „Pristup finansijskim resursima – priprema i upravljanje projektima“ po projektu Jugoistočna evropska mreža na Balkanu – TGR Bugarska - Srbija

U periodu od 6. do 7. aprila 2012. god u Pirotu – Srbija, održan je trening seminar „Pristup finansijskim resursima – priprema i upravljanje projektima“. Trening je održan u okviru projekta Jugoistočna mreža na Balkanu – Transgranični region Bugarska - Srbija No. 2007CB16IPO006-2009-1-31, finansiran po Programu prekogranične saradnje IPA Bugarska - srbija. Treningu je prisustvovalo 40 učesnika iz Pirotskog okruga i iz Knjaževca.

Trening su vodili iskusni predavači iz Bugarske koji su učesnicima preneli znanja o pisanju projekata po modelu EU. Mešavina teoretskih predavanja i iskustava iz prakse su bila jako korisna za učesnike seminara. Učesnici su kroz praktičan rad u malim grupama imali prilike da primenjuju novostečena znanja. Učesnici su, kao i partneri na projektu izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima tokom projekta.

 

20. maj 2011.
Poziv za konkurs „Volonterizam 2011“

U godini volontera Udruženje Pirgos podržava nastojanja mladih da izraze svoje potrebe i učestvuju u rešavanju problema koje smatraju prioritetnim i čijem rešavanju mogu doprineti svojim učešćem.

Projekat „Volonterizam 2011“ pre svega ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u društvu i da doprinesu boljitku. Sam projekat je podeljen u tri faze koje obuhvataju: raspisivanje konkursa za 4 volonterske akcije i realizaciju volonterskih akcija, obuka izabranih formalnih i neformalnih grupa mladih koji će realizovati volonterske akcije i promocija rezultata samih akcija. Konkurs za volonterske akcije je objavljen na sajtu www.pirgos.rs kao i na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.zamislizivot.org raspisan je do 9-tog juna 2011.

Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve mlade da se u što većem broju odazovu konkursu i uz pomoć sredstava koja će dobiti u visini do 100,000 dinara realizuju volonterske akcije po njihovoj zamisli. Direktni korisnici projekta su pre svega mladi građani Pirotskog okruga starosti od 18 do 30 godina. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane da mladim ljudima stvore mogućnosti za osmišljavanje i realizaciju volonterskih aktivnosti .

POZIV ZA KONKURS

PRIJAVA

16. maj 2011.
Poziv organizacijama civilnog društva za saradnju na projektu „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju javnih finansija“

Udruženje PIRGOS od 20. aprila realizuje projekat „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju jvanih finansija“, u okviru programa „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ koji je finansijski podržan od strane UNDP.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u tri opštine Pirotskog okruga – Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci za monitoring javnih finansija kroz praćenje javnih nabavki u javnim privrednim društvima čiji su osnivači opštine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva iz ove tri opštine, koje žele da se uključe u projektne aktivnosti mogu da se jave Pirgos-u na telefone 010/310901 i 010/2100022 ili na e-mail: office@pirgos.rs, do 1. juna, o.g.

28. mart 2011.
Održan seminar „Od ideje do projekta“

Seminar je bio interaktivnog tipa sa kombinovanim metodama rada u grupama, prezentacija i predavanja. Učesnici su pokazali visok nivo aktivnosti i kroz praktičan rad uspeli da svoje ideje pretoče u nacrte predloga projekata koje će u okviru svojih organizacija dalje razvijati.

Ovo je prvi u nizu od 3 trening seminara namenjenih predstavnicima novoformiranih i nerazvijenih udruženja iz Pirotskog i Zaječarskog okruga. Pirgos i Timočki klub kroz ovaj projekat žele da podignu nivo kapaciteta pomenutih udruženja i na taj način doprinesu jačanju ljudskih prava, kao i povećanju društvenog aktivizma marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa.

15. mart 2011.
Projekat „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“

Širi okvir projekta je zasnovan na dokumentu „Komunikacija Evropske komisije“ od 25. januara 2006. godine, i strategiji Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava koja navodi da saradnja sa udruženjima građana koja rade na polju ljudskih prava predstavlja osnovu za sve demokratske procese i podršku civilnom društvu da postane efektivna snaga za političke reforme i zaštitu ljudskih prava.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta nerazvjenih i novoformiranih udruženja i marginalizovanih grupa u Pirotskom i Zaječarskom okrugu, kao i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavni cilj će biti ostvaren kroz 3 specifična cilja, a to su: podizanje kapaciteta članova nerazvjenih i novoformiranih udruženja i marginalizovanih grupa kroz konsultacije i treninge, povećanje građanskog učešća i političke predstavljenosti i omogućavanje vidljivosti nerazvjenih i novoformiranih udruženja, kao i marginalizovanih grupa koje deluju na polju ljudskih prava.

Aktivnosti projekta usmerene su ka nerazvijenim udruženjima građana i neformalnim grupama koje rade na lokalnom nivou i predstavljaju širok raspon ranjivih/marginalizovanih društvenih grupa kao što su manjine, žene, ruralna populacija, interno raseljena lica i izbeglice, osobe sa hendikepom i starija populacija na teritoriji Pirota, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Babušnice, Zaječara, Knjaževca Boljevca i Sokobanje.

Ciljne grupe koje će imati direktan pozitivan efekat od projekta su formalni i neformalni predstavnici (savezi, asocijacije i neformalne grupe) marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa/delova društva sa teritorije Pirotskog i Zaječarskog okruga. Projekat će obuhvatiti lidere i aktivne članove što će doprineti jačanju asocijacija i grupa koje oni predstavljaju kroz aktivno učešće na projektu. Najugroženije grupe na ovim terotorijama su: manjine, žene, ruralna populacija, interno raseljena lica i izbeglice, osobe sa hendikepom, kao i starije osobe. Predstavnici lokalnih vlasti, institucija, poslovnog sektora i građanskog društva koji će biti aktivno uključeni u projekat, pored pomenutih marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa predstavljaju direktne ciljne grupe.

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su:

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama.

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara:

o 1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice

o 2. Seminar: Strateško planiranje

o 3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu

Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti

Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta.

Predstavnici mesnih zajednica su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u proces praćenja primene Etičkog kodeksa i izrazili uverenje da se kroz formiranje stalnog radnog tela može poboljšati i status mesnih zajednica. Pirgos i partnerske organizacije će posvetiti više pažnje mesnim zajednicama, koje se mogu pokazati kao dobri partneri i dragocena podrška u praćenju primene Etičkog kodeksa.

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su:

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama.

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara:

o 1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice

o 2. Seminar: Strateško planiranje

o 3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu

Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti

Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta.

Predstavnici mesnih zajednica su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u proces praćenja primene Etičkog kodeksa i izrazili uverenje da se kroz formiranje stalnog radnog tela može poboljšati i status mesnih zajednica. Pirgos i partnerske organizacije će posvetiti više pažnje mesnim zajednicama, koje se mogu pokazati kao dobri partneri i dragocena podrška u praćenju primene Etičkog kodeksa.

20. avgust 2010.
KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“

PIRGOS u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Pirotskog okruga, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ za Pirotski okrug. Sve informacije u vezi konkursa se mogu naći na sledećoj adresi:

http://www.zamislizivot.org/vesti/aktuelno/415-konkursvolonterskeomladinskeakcije.html

10. avgust 2010.
Seminar za medije u okviru projekta „„Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“

U okviru projekta „Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“ održan je seminar za novinare iz 6 opština Srbije u hotelu „StarA“, na Staroj planini pored Pirota u periodu od 30. jula do 1. avgusta. Cilj seminara je bio unapređenje saradnje medija i organizacija građanskog društva na polju praćenja primene Etičkog kodeksa predstavnika lokalnih vlasti. [opširnije...]

26. jul 2010.
Realizacija projekta „Razvijajmo Babušnicu planski“

Gradjanska čitaonica PIRGOS je u saradnji sa opštinom Babušnica realizovala projekat „Razvijajmo Babušnicu planski“. Projekat je trajao šest meseci a tokom njegove realizacije izradjena je Strategija lokalnog ekonomskog razvoja. [opširnije...]

6. jul 2010.
Primena Etičkog kodeksa u praksi-Novi Pazar

U Novom Pazaru su održana dva radna sastanka sa jačanja svesti o značaju primene i praćenja Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalne vlasti. Prvi sastanak, održan u Multimedijalnom centru, je okupio predstavnike lokalne vlasti, medije, zainteresovane građane i predstavnike Radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz Novog Pazara. Skup su ispred gradske uprave Novog Pazara pozdravili: Borka Jovanović – predsednica skupštine grada, Zora Mijaljević – zamenica sekretara i Tarik Imamović – podpredsednik skupštine. Ispred partnerskih organizacija su govorili Semiha Kačar – Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Dragan Mladenović – Građanska čitaonica Pirgos. Ispred radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa govorila je Bisera Šećeragić – članica radnog tela. [opširnije...]

25. april 2010.
Mediji i NVO prate primenu Etičkog kodeksa - partnerstvo za uspeh -

Značaj praćenja Etičkog kodeksa je prikazana kroz aktivno uključivanje lokalnih i regionalnih medija iz 6 gradova Srbije. Konferencije za medije, koje su održane u svakoj opštini uključenoj u projekat, okupile su preko 20 predstavnika lokalnih i regionalnih medija. Važnost Etičkog kodeksa za medije i NVO je takođe naglašena na trodnevnom trening seminaru održanom pored Knjaževca od 22. do 24. aprila 2010. godine. Trening je održan uz aktivno učešće predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i McCann Erickson PR. Građanska čitaonica Pirgos je uverena da je partnerstvo medija i NVO od vitalnog značaja za dalju primenu Etičkog kodeksa. Aktivnosti su realizovane u okviru „Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI)“, koju podržavaju Institut za održive zajednice (ISC) i USAID. Više o ovom programu možete saznati na www.iscserbia.org [opširnije...]

09. avgust 2009.
ODRŽAN SEMINAR "VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU"

Građanska čitaonica Pirgos je u saradnji sa Organizacijom za Evropsku Bezbednost i Saradnju – (OEBS/OSCE) – Misija u Srbiji u prostorijama novoizgrađenog Hotela „Sin-Kom“ u Pirotu od 31. jula do 2. avgusta održala seminar na temu „VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU“. Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika različitih organizacija, institucija i političkih partija iz sve 4 opštine Pirotskog upravnog okruga. Prema svim kriterijumima seminar je vrlo uspešno realizovan i samim tim postigao svoj cilj. [opširnije...]

28. jul 2009.
POSETA PREDSTAVNIKA SVETSKE BANKE PIRGOSU I KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Povodom realizacije projekta „Građanski forum“, podržanog od Svetske banke održana je konferenciju za medije 27.07.2009. godine u prostorijama Građanske čitaonice PIRGOS sa početkom u 12.00 časova. Svi lokalni mediji, dopisništvo RTS – Nacionalnog medijskog servisa Srbije i dopisnici dnevnih listova (Blic, Politika i Večernje novosti) su prisustvovali konferenciji.

Ubrzo posle konferencije Građansku čitaonicu Pirgos su posetili Direktor Svetske banke – kancelarije u Srbiji, g-din Simon Gray i koordinator programa za građansko društvo g-đa Mirjana Popović. [opširnije...]

27. maj 2009.
POKRENUTA LOKALNA INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

Lokalna samouprava je podržala još jednu inicijativu građana opštine da se na organizovan, planski i sistematski način pristupi rešavanju problema ruralnog razvoja.

U tu svrhu je 27. maja održan inicijalni sastanak predstavnika lokalne samouprave, opštinske uprave, biznis sektora, udruženja građana, predsednika saveta mesnih zajednica i poljoprivredne stručne službe na kojem je promovisan princip održivog ruralnog razvoja i postignut dogovor o formiranju radne grupe koja će se baviti ovim pitanjem. [opširnije...]